Quantum

Our Product

เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนที่เป็นกลาง สามารถเลือกลงทุนได้ทุกสถาบันการเงิน เราจึงสามารถเลือกกองทุนที่ดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

กองทุนทดแทนเงินฝาก (Money Market)

ASP-DPlus

เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบ Short Term General Bond โดยมีนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนรวม (Mutual Fund)

บริษัทจะเน้นการจัดพอร์ทการลงทุนด้วย asset allocation เพื่อวางกรอบการลงทุนในระยะกลางถึงยาว จากนั้นจึงใช้ technical analysis ในการหาจังหวะเข้าออกเพื่อทำกำไร หรือลดความเสี่ยงในระยะสั้น ยกตัวอย่างเช่น ช่วงต้นปี 2022 เรามองว่าธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก เช่น FED, ECB ทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ย เพื่อหวังชะลอภาวะเงินเฟ้อ ผ่านการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

Quantum Global oppotunities (QGO)

ปั้นพอร์ตเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมเฟ้นหาโอกาสได้ทันทุกช่วงเวลา กลยุทธ์เป็นการผสมผสานระหว่างการจัดพอร์ตเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนระยะยาวสำหรับลูกค้าผู้ที่มีสินทรัพย์สูง (High net Worth) ในแนวทาง Private Banking ควบคู่กับการ Action อย่างรวดเร็วในสไตล์ Trader เมื่อเห็นโอกาสการลงทุนที่คุ้มค่า ความเสี่ยงจาก Data Analytic ทำให้พอร์ตการลงทุน Quantum global opportunity (QG0) มีจุดเด่นและกลยุธ์ 1.Mean Reversion play 2.Inverse Correlation Strategy 3.Global macro Diversification

Private Fund

บริษัทมุ่งเน้นคัดเลือกนโยบายการลงทุนแบบ Active Manage ที่มีนโยบายการลงทุนที่ทันต่อสถานการณ์ สามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดสภาวะขาขึ้นและสภาวะขาลง หรือเป็นกองทุนส่วนบุคคลที่นำเทคโนโลยีทางด้านการเงินมาพัฒนาระบบคัดกรองหลักทรัพย์ โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูล Quantitative data ในการหาจุดเข้าซื้อ/ขาย เพื่อช่วยให้พอร์ตการลงทุนเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอ

กองทุนส่วนบุคคล Alpha High Dividend (Recurring Income)

Expected return: 8-10% จากปันผล ต่อปี (ไม่รวม Capital gain/loss) กองทุนส่วนบุคคล จะเลือกลงทุนในหุ้นปันผลที่ผ่านการคัดกรองจากปัจจัยพื้นฐานในขั้นต้น จากนั้นจะใช้ระบบ AI ในการสะสมหุ้นปันผลสูง โดยระบบจะแจ้งให้ขายหุ้น หากหุ้นนั้นมีโอกาศปรับตัวลดลง และจะเก็บกลับใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าเดิมหากหุ้นนั้นมีโอกาศกลับมาปรับตัวขึ้น ทำให้พอรทการลงทุนสามารถสะสมหุ้นได้ปริมาณมากขึ้น

Private Equity

เป็นการลงทุนในหุ้นที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุน อาจจะตั้งแต่ช่วงก่อตั้งกิจการ (Venture Capital), เพื่อขยายกิจการ (Growth Capital), หรือในช่วงบริษัทที่มีกระแสเงินสดมั่นคง (Buyout) ซึ่งการลงทุนใน Private Equity จะมีความผันผวน (Volatility) และค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ต่ำ เมื่อเทียบกับหุ้นโลก จึงเหมาะที่จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน (Asset Allocation) อีกทั้งการลงทุนใน Private Equity มีผลตอบแทนที่ชนะตลาดหุ้นโลกในระยะยาวอีกด้วย (15-20% ต่อปี)

Private Debt

เป็นการลงทุนในกองทุนที่นำเงินเข้าไปลงทุนในบริษัท/Platform ที่ทำธุรกิจในการปล่อยกู้ให้ผู้กู้โดยตรง ซึ่งจะคล้ายกับการลงทุนในตราสารหนี้เอกชน แต่ไม่ได้ลงทุนกับบริษัทโดยตรงเหมือนหุ้นกู้ทั่วไป แต่เป็นการลงทุนใน Securitized Asset (สินทรัพย์แปลงสภาพ) หรือ Lending Platform เช่น ลงทุนในสินเชื่อเพื่อการบริโภค เช่น สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือสินเชื่อบ้าน เป็นต้น

หุ้นกู้ Crowdfunding

โอกาสลงทุนในธุรกิจ SMEs ศักยภาพสูง ลงทุนระยะสั้น 1-6 เดือน รับดอกเบี้ย 5-12% ต่อปี เป็นหุ้นกู้ระยะสั้น ประเภทสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนที่มีใบแจ้งหนี้สำหรับผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ (invoice) เป็นตัวค้ำประกัน โดยให้ผลตอบแทนคงที่ที่ตามตกลงกันหน้าตั๋วอยู่ที่ 4.92 – 6.72% ต่อปี ทางบริษัทจะทำการคัดเลือกเฉพาะผู้ออกหุ้นกู้ที่เป็นคู่ค้าหลัก ที่อยู่ใน Ecoststem ของ SCG เป็นหลัก ด้วยผลตอบแทนที่คงที่ ความเสี่ยงต่ำ (ผู้ลงทุนจะได้รับชำระหุ้นกู้คืนเมื่อ SCG จ่าย invoice ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้) อีกทั้งยังมีระยะสั้น

 

กองทุนทางเลือก (Alternative Fund)

เป็นกองทุนที่ลงทุนใน Asset Class ต่างๆ ที่มีความผันผวนไปกับตลาดทุนต่ำ เหมาะแก่การลงทุนในช่วงที่ตลาดทุนมีความผันผวนสูง ช่วยลดความผันผวนของพอร์ทการลงทุนให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น

Structure Product

structured products คือเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่ง ซึ่งให้ผลตอบแทนหรือมูลค่าที่เชื่อมโยงกับหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying asset) ซึ่งอาจอ้างอิงกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นหรือดัชนีราคาก็ได้ เช่นดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ หุ้นรายตัว หุ้นหลายตัว ตราสารหนี้ โภคภัณฑ์ สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย หรือแม้แต่การผสมกันของทรัพย์สินอ้างอิงหลายประเภทก็ตามโดยจะประกอบด้วยส่วนผสมของ “zero-coupon bond” และออปชั่น โดย zero-coupon bond ไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยออกมา แต่เป็นการซื้อในลักษณะส่วนลด (discount) เทียบกับราคาหน้าตั๋วเมื่อครบกำหนด (เช่นซื้อที่ราคา 80% ของมูลค่าหน้าตั๋ว) ในกรณีนี้ส่วนที่เหลือ 20% จะนำมาใช้ในการซื้อออปชั่นสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ structured products

Family Wealth Planning

การวางแผนความมั่งคั่งคือ แผนการปกป้องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน เพื่อรักษาและส่งต่อทรัพย์สินไปยังลูกหลานที่จะต้องใช้ชีวิตและดำเนินต่อไป จึงต้องมีการวางแผนครอบคลุมใน 3 ด้านที่สำคัญคือ การสะสมความมั่งคั่ง , การวางแผนเกษียณ , การส่งต่อความมั่งคั่งในรูปแบบต่างๆ เพื่อครอบครัว เช่นการวางแผนภาษีที่ดิน, ภาษีมรดก, ภาษีการให้ เป็นต้น เพื่อธุรกิจ เช่น การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งทางธุรกิจ (ถ้ามี) เพื่อสังคม เช่น การให้คืนสู่สังคมและช่วยเป็นสะพานบุญการทำคุณประโยชน์แก่สาธารณกุศล เพื่อตนเอง เช่น การวางแผนสร้างรายได้ทดแทน การปกป้องทรัพย์สิน

Property Backed Loan

การนำที่ดินมาแปลงเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (<3.00%) เพื่อนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าผลตอบแทนคาดหวังที่ 8% ต่อปี