Quantum

กองทุน ASP-SC-UI (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย) ทางเลือกการลงทุนในสินเชื่อธุรกิจที่มีหลักประกัน คาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้ ลงทุนในสินเชื่อธุรกิจที่มีหลักประกัน (Private Credit) คาดหวังผลตอบแทน 7-8% ต่อปี* (5-6% มาจากดอกเบี้ย และ 1-2% มาจาก Capital gain) ขณะที่ความผันผวนต่ำกว่าตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ASP-SC-UI
⭐โอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน
⭐กระจายการลงทุนทั้งใน Public Debt และ สินทรัพย์ทางเลือก Private Credit
บริหารโดย Oaktree ผู้นำด้าน Private Credit และมีสินทรัพย์สูงสุดในโลก
ℹ️ ASP-SC-UI เป็นกองทุนประเภทใด
📌เป็นกองทุนรวมเปิด ประเภท Feeder Fund ลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายลงทุนใน สินเชื่อที่เป็นการปล่อยกู้แบบ Private Credit ประมาณ 70% และ ตราสารหนี้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น Public debt ประมาณ 30%
📌เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนผู้มีเงินลงทุนสูงพิเศษ(UI)
ℹ️ ASP-SC-UI ลงทุนในอะไร
📌ลงทุนผ่านกองทุนหลัก คือ Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC ซึ่งเป็น Class I ของกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง)
📌กองทุนอ้างอิงจะเน้นลงทุนใน 2 ส่วน คือ เงินกู้ในลักษณะ Private Credit ทั้งที่เป็น Originated Loans (Direct Lending), เงินกู้ร่วม (Syndicated Loans) และ Highly Negotiated Loans ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามความต้องการหรือมีรูปแบบพิเศษ อีกส่วนหนึ่ง จะลงทุนในตราสารหนี้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Public Debt) โดยทั้ง 2 ส่วนนี้ จะมีความยืดหยุ่น ที่ทาง Oaktree สามารถปรับพอร์ตได้ตามสภาวะตลาด
ℹ️ ความน่าสนใจของการลงทุนในกองทุน ASP-SC-UI
💯เพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้โดยทั่วไป และสามารถเลือกรับผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอได้
💯มีความผันผวนต่ำ เมื่อเทียบกับตราสารหนี้อื่นๆ โดยทั่วไป
💯ได้ลงทุนกับ กองทุนโดย บลจ. Oaktree ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสินทรัพย์ทางเลือก โดยเฉพาะด้านเครดิตมากว่า 30 ปี
💯ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ 3 shares class ตอบโจทย์นักลงทุนที่มีความต้องการต่างกัน
ℹ️ สรุปข้อมูล การซื้อ-ขาย ASP-SC-UI
📌มี 3 shares class ให้เลือกลงทุนคือ 1. สะสมมูลค่า 2. จ่ายปันผล 3. รับผลตอบแทนโดยขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
📌ความเสี่ยงกองทุนระดับ 8+
📌ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
📌ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 5 แสนบาท/ ครั้งถัดไป 1 แสนบาท
📌ซื้อลงทุนได้เดือนละครั้ง ในวันทำการแรกของแต่ละเดือน (ส่งคำสั่งล่วงหน้า 7 วันทำการ)
📌ขายคืนหน่วยลงทุน ไตรมาสละครั้ง ในวันสุดท้ายของไตรมาส โดยจะต้องส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้า 46 วัน
📌ผู้ลงทุนจะต้องถือครองหน่วยลงทุนครบ 1 ปี จึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้
📌รับค่าขายคืน ภายใน 68 วัน
📌ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ (ไม่รวม vat) / Front end Fee 1.00 % / Management fee 1.00 %p.a.
⚠️กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำจาก บลจ.ก่อนลงทุน
⚠️ผู้ลงทุนต้องกรอกแบบฟอร์ม Knowledge Assessment และ แบบแสดงความเป็นผู้ลงทุน UI รวมถึงแบบลงนามรับทราบความเสี่ยง ประกอบคำสั่งซื้อ